Praktijk voor dieptepsychologie

Word wie je bent

'Wie geboren wil worden, moet een wereld vernietigen'

'Demian', Hermann Hesse

Sessions Jungian therapy and psychoanalysis are possible in English and through Skype.
Please click on the menu in the top right corner for more information.

Wezenlijke vervulling is het resultaat van authenticiteit – het volledig jezelf kunnen zijn in elk gebied van je leven. Door ons ware zelf tot expressie te brengen, ervaren we een diepere zin en betekenis in ons leven. Dit is de kerngedachte van de psychologie van Carl Gustav Jung, ook ‘Jungiaanse (analytische) psychologie’ genoemd.

Jung hanteerde een dieptepsychologische visie op de mens, waarbij hij samen met anderen als Sigmund Freud, de diepere, on(der)bewuste lagen van de psyche in kaart heeft gebracht. In tegenstelling tot de materialistische visie van Freud en zijn school voor psychoanalyse, bezag Jung mens en wereld tevens vanuit een geestelijke visie. Waar Freudiaanse psychoanalyse het ontstaan van het on(der)bewuste uitsluitend vanuit verleden trauma’s verklaart, ging Jung uit van een holistisch mens- en wereldbeeld, waarin plaats is voor het concept van de ziel en het idee dat gebeurtenissen vanuit een bovenbewust weten worden georganiseerd. Je huidige psychische en fysieke levensomstandigheden kunnen niet alleen vanuit het verleden (reacties op verdrongen trauma’s) worden verklaard, maar vormen eveneens een tijdelijke expressie op je weg naar toekomstige heelwording. Het heden – hoe pijnlijk ook – bevat een hogere of diepere zingeving.

Hiermee is tevens de brug geslagen tussen de visie van Jung en andere tradities, waaronder de boeddhistische psychologie. In de visie van de laatste draagt elk moment de mogelijkheid tot heling in zich, mits we onze psyche en ons leven zonder oordeel accepteren als de hoogste uiting van bewustzijn op dit moment.

In zijn psychologie en zijn leven heeft Jung op vele wijzen verbindingen gemaakt tussen psychologie enerzijds en spiritueel georiënteerde wijsheidstradities anderzijds. Terugblikkend kan gezegd worden dat Jung een van de grondleggers is geweest van de ‘integrale psychologie’.

Deze, door Ken Wilber, gevormde school benadert één fenomeen vanuit verschillende standpunten, welke geïntegreerd worden in één holistische visie op mens en wereld. Integrale psychologie is meer dan een eclectische samenvoeging van psychologische en geestelijk georiënteerde stromingen; zij werkt vanuit een zich alsmaar verdiepende theoretische integratie van vele verschillende denkrichtingen. Integrale psychologie heeft slechts één premisse: een complex wezen als de mens kan nooit vanuit één enkele stroming of mono-theorie worden verklaard. Hiermee wordt tevens gesteld dat onze verklaring van mens en wereld nooit af is. Naarmate ons begrip van mens en wereld verder reikt, openen zich nieuwe werkingsgebieden in de mens en moeten nieuwe perspectieven worden gevormd om de mens en de wereld en de wisselwerking tussen beide te begrijpen.