Praktijk voor dieptepsychologie

Dieptepsychologie

'Mijn leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste. Alles wat in het onbewuste ligt wil verwezenlijkt worden.'

Carl Gustav Jung

Doordat de dieptepsychologische benadering direct op de onbewuste lagen van de psyche inwerkt, is zij zeer effectief. Traditionele psychologie, die voornamelijk cognitief en gedragsmatig te werk gaat, richt haar aandacht eenzijdig op het (cognitieve) bewustzijn. Maar Einstein constateerde al dat je een probleem niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Dieptepsychologie beschouwt psychische klachten en levensproblemen als manifestaties van dieper gelegen, onbewuste conflicten in de psyche. Door de onbewuste oorzaken van levensproblemen weg te nemen, wordt het zelfhelend vermogen van de psyche aangesproken.

De Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten beschrijft de dieptepsychologische benadering als volgt:
“Het gaat om een therapievorm waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt is zelfontdekking. In dit proces is de individuele ontwikkeling belangrijk, zodat ieder mens de persoon kan worden die hij in wezen is en datgene kan doen wat bij hem past. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat het onbewuste zich uit door middel van symbolische beelden/inhouden, die in het bewuste leven moeten worden geïntegreerd.”

Door het onbewuste bewust te maken, worden psychische problemen, conflicten en symptomen tot oplossing worden gebracht. Je bewustzijn verruimt, waardoor je gevoelswereld verdiept, je denken verheldert en je intuïtie versterkt. Hierdoor ontstaan mentale klaarheid, psychisch welbevinden en een wezenlijk besef van zin- en betekenisgeving. Naarmate je beter in staat bent om vanuit je bezieling te leven, krijg je beter zicht op je bestemming en je missie in het leven.

Integrale aanpak

In de therapie integreer ik inzichten en technieken uit diverse dieptepsychologische stromingen, waaronder:

 • Jungiaanse analytische psychologie
 • Psychoanalyse
 • Psychosynthese
 • Logotherapie
 • Humanistische psychologie
 • Integrale psychologie (Ken Wilber)
 • Antroposofie
 • Padwerk
 • Gestaltpsychologie
 • Systeemtherapie
 • Transpersoonlijke psychologie