De weg naar je ware zelf

Nieuws

De verloren lessen van Atlantis

Alle artikelen, Boeken & films, Wegen naar het Zelf

BOEKEN - 'De verloren lessen van Atlantis' van Jon Peniel beschrijft de spirituele weg van de Kinderen van de Wet van Een. Deze spirituele traditie komt voort uit de religies van het verdwenen Atlantis.

Zoals ondermeer Edgar Cayce en Rudolf Steiner beschreven, beschikten de Atlantiërs nog over spirituele wijsheid, welke in de na-Atlantische periode vrijwel geheel verloren is gegaan.

Steiner beschrijft de ondergang van gnosis sinds de val van Atlantis, circa 11.000 jaar geleden, in opeenvolgende cultuurperioden, vanaf de oer-Indische tijd (8000-5000 v.Chr.), oer-Perzische tijd (5000 – 3000 v.Chr.), Babylonisch-Egyptische tijd (3000 – 750 v.Chr.), Grieks-Romeinse tijd (750 v.Chr. – vroege middeleeuwen) tot in het huidige Westerse of Germaans-Angelsaksische tijdperk, waarin geesteswetenschap van universele wetten is vervangen door een eenzijdig materialistisch begrip van het universum.

Ondergang van spirituele wijsheid

Door de boven omschreven cultuurperioden heen beleeft het bewustzijn van de mens dus een steeds grotere ondergang. De proto-Indische beschaving was nog de bron van uitzonderlijke wijsheid, zoals beschreven in de Veda’s en Upanishaden. En ook in het oude Egypte, ten tijde van Hermes Trismegistus, grondlegger van de hermetica, was gnosis nog aanwezig. In de daarop volgende Grieks-Romeinse tijd, wordt gnosis vernauwd tot wijsbegeerte, welke ten tijde van de Renaissance en de Verlichting geboorte geeft aan onze strikt materialistisch-atheïstische wetenschap.

In ‘De verloren lessen van Atlantis’, uitgebracht in 1997, wordt iets van de oude Atlantische kennis in toegankelijke taal beschreven. De auteur, Jon Peniel, maakte deel uit van een spirituele orde – de Kinderen van de Wet van Een – welke wortelt in de oude Atlantische religie.

Hieronder heb ik enkele fragmenten uit het boek overgenomen, om zo de opmerkelijkste concepten toe te lichten. Misschien vind je sommige ideeën ‘mind boggling’ of ‘fantastisch’. Het maakt eerlijk gezegd niet uit of je dit alles gelooft of niet. Wat belangrijker is, is dat je leert je open stellen voor onconventionele denkbeelden, die je helpen om los te komen van beperkende materiële visies en vastgeroeste, godsdienstige opvattingen. Aan de hand van deze en andere informatie, kun je dan je eigen idee over de waarheid vormen.

Kinderen van de Wet van Een

Aan het begin van het boek verduidelijkt Jon Peniel de naam van de orde:

“Het eerste gedeelte (‘De Kinderen van’) verwijst naar ons als ‘Kinderen’ in de zin van ‘ondergeschikt zijn aan God’ (die we de Universele Spirit noemen) (…) De wezenlijke betekenis van het laatste gedeelte (‘Een’) betekent niet dat er in de hemel een reusachtige man zit met zilvergrijs haar die eigenmachtig beslissingen neemt, voor ons is God de som van alles wat bestaat – zelfs het universum zelf. God is dus het ‘Een’. Het middelste gedeelte van de naam (‘de Wet van’) vloeit voort uit het feit dat er binnen ‘het Een’ universele wetten zijn die het handelen en functioneren van alles in het universum besturen. (…) Voeg dit nu weer allemaal samen, de ‘Kinderen’ van de ‘Wet’ van ‘Een’, dan betekent het in essentie: ‘zij die de Universele Wet gehoorzamen en de Universele Spirit dienen.” (p. 30)

Jon Peniel zelf was in zijn jeugd wanhopig op zoek naar een manier om in deze hond-eet-hond maatschappij te overleven. Diep van binnen wist hij dat er een andere manier moest zijn om met elkaar te leven. In een van zijn donkerste dagen werd hem via synchroniciteit de weg gewezen naar een verborgen klooster in Tibet. Daar aangekomen kreeg hij onderricht in de Wet van Een.

De Wet van Een beschrijft hoe alles in het universum geestelijk-energetisch-mentaal met elkaar is verbonden. Door het pad van onzelfzuchtige liefde te gaan, komen we weer in harmonie met de Wet van Een, waardoor we langzaam maar zeker door de illusie van afscheiding heen breken en we onszelf weer beleven als ‘kinderen’ van de ene Spirit. De belangrijkste sleutel hiertoe – onzelfzuchtige liefde – wordt de ‘gouden regel’ genoemd en was het enige gebod dat J.C. heeft gegeven: ‘heb u naaste lief als uzelf’.

Het boek geeft niet alleen inzicht in de religie van het vroegere Atlantis en de Kinderen van de Wet van Een, maar geeft tevens een heldere beschrijving van het ontstaan van het universum en de Aarde.

Ontstaan van universum en Aarde

“Eens ervoeren we alleen Eenheid. Eén wezen, zonder onderverdeling of afzonderlijke delen. ‘Tijd’ en ‘ruimte’ bestonden niet, er was niets anders dan het Ons.

Als je dat Ene bent, is er alleen jij, niet iemand ‘anders’ om mee uit te wisselen. Ten einde een wisselwerking te ervaren – te ervaren hoe het is om met iemand ‘anders’ samen te zijn – ‘deelnemen aan’ te ervaren, splitste het Ene zichzelf op, het Ene duplicerend, op die manier vele Ene creërend, vele zijnsvormen binnen het Ene. (Een deel hiervan was wat de moderne wetenschap de ‘big bang’ noemt.)

Nog steeds als Eén wezen waren we nu met vele delen in staat om ‘net te doen alsof’ we geen Eenheid meer vormden, terwijl we nog steeds Een waren in een harmonisch bewustzijn.

Door middel van trilling was het geschied – deling, vermenigvuldiging en uitbreiding van het Ene. Er werden in het hele universum trillingen in beweging gezet. Weer ging het verder. Deling, vermenigvuldiging, nieuwe aspecten van trilling creërend door middel van boventonen van harmonie en de golven die ontstonden door de uitwisseling van de trillende reflecties. Dit creëerde vele nieuwe dingen en dit was tevens het begin van ‘tijd’ en ‘ruimte’.

Elk van ons was het wezen van het Ene (…) In ‘clusters’, in ‘groepen’, wij waren in alle richtingen. Wij waren het hele universum. Toen zwierven we uit, als bewustzijn, als wezens, op een manier die niet te omschrijven of te begrijpen is met ons huidig bewustzijn.

Onze bestaansvorm omvatte (…) geestelijke wezens, energie, licht, sterrengroepen, zonnestelsels, de groepen die de basis zijn van trillingsfrequenties voor het fysieke rijk van materie (…) We waren ongebonden, altijd meegaand op de stromen van het Universeel Ene, genietend van al de wonderen van onze nieuwe creatie.

Ons bewustzijn, semi-afgescheiden maar toch nog steeds Een met de gehele creatie van het universum, stond ons toe nieuwe en verschillende dingen te ervaren. Maar binnen deze nieuwe creatie bevonden zich de ‘stoffelijke rijken’. Dit waren de sferen waarin zich het meest verdichte of meest langzame spectrum van vibraties bevond. Er waren vele ‘stoffelijke rijken’ door het hele universum verspreid, de Aarde was er gewoon één van.” (p. 141)

De eerste val 

“Toen we de wereld van de Aarde tegenkwamen hadden we geen vergelijkingsmateriaal (…) Onze eerste groep die op onderzoek uit ging in dit ‘stoffelijke rijk’ had een groot ontzag voor de sensaties die het bood. Deze eerste groep, of eerste golf van zielen, die gematerialiseerd zou worden, was de eerste die het trillingsspectrum van ‘de stof’ betrad binnen het tijd-ruimre concept van de Aarde. Zij ervoeren zoveel plezier bij het ‘spelen’ ermee, dat ze zichzelf diep in de materie projecteerden door middel van gedachtevormen (gebruikmakend van gedachten om een lichaam te creëren). (…) Bij het creëren van deze lichamen werden bij elkaar passende aspecten van diverse dieren vaak met elkaar gecombineerd om zo, wat zij dachten, de meest wenselijke vermengingen, te bewerkstelligen. Vogelhoofd/menselijk lichaam, paardenlichaam/menselijk hoofd, geitenhoofd/menselijk lichaam, vissenstaart/menselijk torso en heel veel andere variaties (deze zouden veel later in de Griekse en Romeinse mythologie bekend worden onder namen als: centauren, minotauren, zeemeerminnen, enzovoorts).

Helaas hadden diegenen, onze naaste verwanten, er geen idee van dat zij, zodra ze aan hun gedachtevormen in de materie gewend waren en hun eigen scheppingen werden, zij al hun helderheid, al hun bewustzijn (…) zouden verliezen. Ze zaten gevangen in deze vormen. De zeven poorten (chakra’s) waren gesloten, afgesneden van hun contact met het in zijn geheel trillende spectrum. Dus waren al hun waarnemingen en uitwisselingen alleen gebaseerd op beperkte trillingen die ze konden opvangen door slechts vijf trillende sensoren. Deze vijf ‘zintuigen’ konden alleen meeluisteren met een beperkt aantal frequenties uit het volledig trillend universeel spectrum (…) Zo werden deze mensdieren achtergelaten zonder enige zintuigen voor het spirituele bestaansrijk. (…) De combinatie van het bewustzijn dat bedoeld was om een hogere vorm voort te brengen en het dierenbewustzijn, bleek een zeer onharmonieuze en ontwrichtende mix te zijn. Zij verloren zowel de zuiverheid van het dierenbewustzijn als de zuiverheid van het spiritueel bewustzijn. (…) Dit nieuwe bewustzijn was ‘een afgescheiden bewustzijn’ en was in elkaar geknutseld en vormde tevens een omgekeerde polariteit met het bewustzijn van het Ene.” (pp. 142-143)

De tweede val 

“Degenen onder ons die zich niet in de stof projecteerden waren zich wel degelijk bewust van de hachelijke situatie en het lot dat onze familie getroffen had. Vanuit onze gunstige natuurlijke etherische staat van zijn bekeken waren we nog steeds één mind, één wezen. Om een deel van onszelf zo materiegebonden gevangen te zien zitten als de mensdieren zaten, was heel pijnlijk (…) In de terminologie van sommigen zouden ze ook de eerste ‘gevallen engelen’ genoemd kunnen worden, maar ze vielen niet door een slechte intentie, maar op grond van een hele pure onwetendheid. We besloten ze – ten koste van alles – te redden. We wisten dat we dit alleen konden doen als ook wij konden functioneren op hetzelfde trillingsniveau als zij, dus projecteerden ook wij ons in gedachtevormen die konden functioneren binnen de rijken van de Aarde-Moeder.

(…) Voorzichtig, om vrije wezens te blijven en niet te veel te ‘verdichten’ in de materie van de lagere trillingsniveaus, projecteerden we ons in het niveau van de materie met gedachtekrachtlichamen die semi-etherische materie waren, maar geen materie. We waren dus nog steeds in staat om op alle trillingsfrequenties van het universeel spectrum te functioneren (…) we waren vastbesloten om ons Eenheidsbewustzijn te handhaven zodat ons niet hetzelfde lot zou overkomen als de mensdieren.

De bereikte manifestatie was min of meer succesvol en terwijl we onderworpen werden aan de trillingsstaat die dit rijk beïnvloedde, zagen we de numerologische representaties 2 en 5 van het fysieke niveau in veel facetten van onze manifestatie verschijnen. We troffen bijvoorbeeld het begin van de 5 rassen en de 2 seksen aan. (…)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen (…) ging het met sommigen van ons niet zo goed als met anderen, zij verloren meer bewustzijn en verdichten zich meer dan anderen. Degenen die zich manifesteerden in Atlantis met Amiliaus [noot: Atlantiaanse leider; later incarnerend als Thoth] hadden de minste problemen – maar voor velen was het van korte duur.

Tot die tijd waren we ‘samengestelde’ wezens, macrokosmossen van het Ene. (…) Onze mannelijke en vrouwelijke elementen waren nog niet afgescheiden – als samengestelde wezens hadden we, in plaats van de mannelijke en vrouwelijke lichamen die we nu hebben, één lichaam dat beide ‘seksen’ bevatte. (…) Als zulke samengestelde wezens verkeerden we in een staat van ‘onzelfzuchtige liefde’ – een constante uitgaande/gevende stroom (…)

Nu begonnen voor het eerst sommigen van ons zich af te scheiden van zichzelf, zichtbaar als individuele lichamen (…) Toen ontstonden er lichamen van tegengestelde polariteiten (mannelijk of vrouwelijk geslacht).

De bevrijding van de mensdieren kon beginnen. (…) Helaas begon langzamerhand de invloed van de afgescheidenheid binnen te sluipen. (…) Er kwam onenigheid onder de Atlantianen (…) voor ons geleidelijk verlies van Eenheidsbewustzijn kwam dat nieuwe bewustzijn van een overheersende ‘afgescheidenheid’ in de plaats. We waren niet bekend met het bewustzijn van overheersende ‘afgescheidenheid’, het was een totaal nieuwe ervaring voor ons. Samen met dit nieuwe bewustzijn kwamen nieuwe emoties zoals: hebzucht, afgunst, lust, opwinding, angst en verlangen.

Sommigen onder ons streefden er sterk naar om naast ons Eenheidsbewustzijn ook een vorm van het nieuwe bewustzijn te handhaven en zo waren wij in staat om de emoties te ervaren zonder erdoor beheerst te worden. Dat waren de Kinderen van de Wet van Een.

Maar anderen verloren of kozen opzettelijk voor het onderdrukken van zelfs maar een greintje van hun bewustzijn van het Ene. Deze wezens dwaalden af en raakten verstrikt in de afgescheidenheid. Buiten het Eenheidsbewustzijn werden zij heen en weer geslingerd op de golven van hevige emotionele aanvallen en uiteindelijk raakten ze in dit fysieke voertuig gehecht aan persoonlijke macht en plezier. Deze wezens werden bekend als de Zonen van Belial.” (pp. 143-146)

Ondergang van Atlantis

“(…) de Belialen wilden de mensdieren gebruiken voor hun eigen gemak en pleziertjes. Anngezien degenen van ons van de tweede golf een groter bewustzijn hadden dan de mensdieren en nog steeds tot op zekere hoogte konden functioneren op hogere niveaus, hadden we, zowel spiritueel als psychologisch, krachten van de mind, waardoor het voor ons gemakkelijk was om controle uit te oefenen over de mensdieren. De Kinderen weigerden hun gaven te gebruiken om controle uit te oefenen over de mensdieren, de Belialen daarentegen genoten van de macht en zij wilden hen gebruiken als slaven.

Het andere grote meningsverschil tussen de Kinderen en de Belialen betrof het ‘milieu’ zoals het nu genoemd wordt. De Belialen gebruikten methoden voor het opwekken van stroom (zoals electriciteit) die gevaarlijk en vernietigend waren voor de Aarde.

Zo begon het grote conflict tussen de Kinderen en de Belialen van Atlantis. Een conflict tussen licht en duisternis, tussen zelfzuchtigheid en onzelfzuchtige liefde. Het conflict dat er lag zette zich door de hele geschiedenis heen voort, tot op de dag van vandaag.

De lust naar macht van de Belianen en het gebrek aan zorg voor of bewustwording van de balans van de natuur leidde tot de vernietiging van Atlantis. Dit was voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan een verkeerd gebruik van hun krachtcentrales.

Toen de uiteindelijke vernietiging plaatsvond leidde grootmeester Thoth ons naar het land van Khem om het belangrijke werk van de ontwikkeling van de mensdieren te voltooien. We waren als goden voor de mensen van Khem en ja, zei dachten dat de mensdieren goden waren.” (pp. 146-147)

Veranderingen van de Aarde

Onderstaande tekst beschrijft een doembeeld dat (snel) werkelijkheid kan worden als de mens niet tot een wezenlijke verandering komt van zijn bewustzijn en handelen.

“De mens zal de strijd aangaan met een mens. Een aantal voor vrijheid. Een aantal voor macht. Een aantal om haat. Een aantal voor voedsel. Een dag zal komen die niet nodig is. En misschien komt die dag helemaal niet. Maar als de gevechten zwaar zijn, zullen er grote paddenstoelen zijn, die branden en daarna bevriezen. Alles wat ik zie vernietigend of degenen die niet vrij zijn.

Nieuwe mensen zullen komen van ver weg gelegen sterren. Sommigen van het licht, sommigen zonen van de duisternis en de kou. Zij zouden mogelijk een hand kunnen aanreiken. Of alleen met verdriet toekijken. Rest toe te zien. Daar de vrije wil de dingen die er zullen zijn, verandert. De aarde zal er zijn, maar de mens misschien niet.

Weet dat er geschreven staat dat, wat voor gebeurtenissen er dan ook door de vrije wil veroorzaakt zullen worden – als alles voorbij is, zullen degenen die kozen voor het licht, bevrijd zijn van de duisternis van de nacht. Maar rest toe te zien of zij zullen leven tussen de sterren, of deel uitmaken van de Aarde.

Zoals het was in de donkere tijden van Atlantis, zal de tijd weer komen. Degenen van de duisternis, degenen die slaven zullen maken, degenen die snakken naar macht, zullen machtiger worden. Controle uitoefenend over communicatie en onderwijs, om iedereen te laten geloven dat hun manier van doen goed is. Hun ware aard zullen zij niet tonen. In plaats daarvan doen zij zich voor als geweldige mensen, die problemen oplossen, die door henzelf gecreëerd zijn – zowel de kunstmatig gecreëerde problemen, als de echte problemen.

Om alle mensen ervan te overtuigen dat er veranderingen moeten komen, dan zullen zij ons te hulp komen met goede concepten, wereldvrede en harmonie. Maar de verborgen waarheid is, dat zij slavernij verkopen, die velen zullen kopen. Hun keuze die hel brengt. Als degenen van de duisternis de controle overnemen, slaat de natuur op hol. De universele Spirit, die ingrijpt via de natuur, wordt de verlosser van degenen die de donkere machten verwerpen.

Het zelfzuchtig, kwaadaardig handelen van de mens, degenen van de duisternis en hun pionnen – door de universele wetten te negeren, die de natuur en de sterren de weg wijzen, zal een dermate grote disbalans veroorzaakt worden, dat sterren uit de hemel zullen vallen. De hemel zal branden, om het kwaad te vernietigen. Donker en koud worden, om het kwaad te bevriezen. De aarde zal schudden, om het kwaad op te heffen. De oceanen zullen zich hevig roeren, om het kwaad te verdrinken. De aarde zal zich openen en het kwaad verzwelgen. Gesmolten gesteente spugen om het kwaad te begraven. De aarde zal kantelen, de machtige oceanen zullen zich naar alle kanten verspreiden om het kwaad weg te wassen. Grote bergen zullen zinken, oceaanland zal omhoog komen.” (pp. 497-499)

Overige onderwerpen 

Een greep uit de vele andere onderwerpen uit ‘De verloren lessen van Atlantis’:

 • De religie van Atlantis
 • Na-Atlantische emigratiestromen
 • Afscheiden zelf (ego) versus universeel zelf (godsvonk)
 • De vrije wil en lijden
 • De wet van oorzaak en gevolg
 • Nieuwe definitie van ‘God’
 • Onzelfzuchtige liefde
 • Mind als bouwvakarbeider van het leven
 • Wetenschappelijke magie
 • Het Pad en de ‘school van de harde klappen’
 • Betekenis van de kruisiging (van het ego)
 • Het vinden van een (ware) leraar
 • Relaties en zielsverwanten
 • Opgestegen meesters en channelen
 • De veranderingen van de aarde
 • Methoden voor heling: o.a. gebruik van vibraties via muziek of kristallen

 

Naast ‘De verloren lessen van Atlantis’, kun je lezen over de Wet van Een in het ‘Ra material’, verbonden aan de na-Atlantische religie van Egypte: www.lawofone.info