De weg naar je ware zelf

Nieuws

Lezingencyclus: Wegen naar het Zelf

Lezingen, Nieuws

Lezingen worden gehouden bij In de Rooden Leeuw in Maastricht (Bogaardenstraat 50), elke 1e woensdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.

Het Zelf is het wezen van de mens. Zij wordt in spirituele stromingen onder vele namen gekend: ziel, godsvonk, Zijn, Atman, Christusgeest, Boeddhanatuur etc. Zoveel namen als ons ware, universele Zelf draagt, zoveel wegen zijn er om dit Zelf te bereiken.

Tijdens een reeks van zeven lezingen in 2020 bespreekt Sander Videler op toegankelijke, maar diepgaande wijze zeven wegen naar het Zelf. De lezingen beogen niet alleen een overzichtelijke visie te geven op de verschillende wegen naar het Zelf, maar willen ook de rode draad die de wegen met elkaar verbindt tonen. Het is in onze tijd van vitaal belang dat we de universaliteit van tradities en ontwikkelingspaden (her)beleven, zodat we terug in eenheid kunnen samenwerken aan oplossingen voor de gigantische problemen.

De volgende wegen naar het Zelf worden besproken:

  • Kabbalah – 4 maart 2020
  • Antroposofie – 1 april 2020
  • Kosmologie – 6 mei 2020
  • Gnostiek – 3 juni 2020
  • Dieptepsychologie – 7 oktober 2020
  • Alchemie – 4 november 2020
  • Mythologie – 2 december 2020

 

Lezing 4 maart: Kabbalah

Kabbalah is een van oorsprong joodse, mystieke tradities. Kern van de kabbalah is het herstel van de levensboom in de mens: dit is de verbinding (Verbond) met de geestes- en goddelijke wereld. Sinds de val in onbewust zijn, ervaart de mens zichzelf als eens afgescheiden individu. Langs 22 paden leert kabbalah ons bewustzijn te verruimen, waarbij we ons innerlijk en uiterlijk leven herordeneren naar de principes van het ware, goede en schone. Hierdoor worden we meer ontvankelijk voor inspiratie en mystieke gidsing.

 

Lezing 1 april: Antroposofie

De antroposofie van Rudolf Steiner geeft een totaalbeeld van mens en kosmos. In deze lezing wordt stil gestaan bij de mystieke kant van Steiner’s leer: het zicht op de verschillende zielendelen en hoe deze zich ontwikkelen doorheen grote en kleinere tijdperken of cycli heen. Een dieper begrip van de gelaagdheid van de ziel (microkosmos) is essentieel voor een goed begrip van de evolutie van de aarde en de aan ons verbonden geestelijke hiërarchieën (macrokosmos).

 

Lezing 6 mei: Kosmologie

Kosmologie is de studie van de wetten van de kosmos. In ons deel van de kosmos worden deze geregeerd door twee sets van wetten: de hermetische wetten, zoals geformuleerd door Hermes Trismegistus, en de inwerking van de energieën van de dierenriem (twaalf sterrenbeelden). Tijdens de lezing worden grondprincipes van de kosmologie uiteengezet, met aandacht voor hermetische wetten als ‘zo boven, zo beneden’ en ‘zo binnen, zo buiten’. De essentie van de sterrenbeelden worden op niet-astrologische wijze belicht.

 

Lezing 3 juni: Gnostiek

Gnostiek is een onderstroom in onder andere het esoterisch christendom. Gnostieke stromingen als die van de Essenen, katharen, rozenkruisers en manicheïsme behandelen diepe, mystieke leringen over hoe ieder mens de godsvonk in zichzelf kan bevrijden. Zo bezien draagt ieder mens de Christusgeest in zichzelf en moet elk een eigen kruisiging van het ego ondergaan om het ware zelf te leren kennen. Tijdens deze lezingen worden de grondgedachten van de gnostiek ingeleid.

 

Lezing 7 oktober: Dieptepsychologie

De dieptepsychologie onderscheidt zich van conventionele psychologie in de zin dat deze niet uitgaat van gedrag en cognitie als leidend principe in de mens. Pioniers als Jung en Freud leerden dat ons bewustzijn door het on(der)bewuste wordt gevormd en aangestuurd. We kunnen ons zelf alleen kennen als we leren duiken in de diepere, on(der)bewuste lagen van onze psyche. Deze lezing is een eerste les in ‘diepzee duiken’.

 

Lezing 4 november: Alchemie

Eeuwenlang hebben alchemisten de mens geboeid met hun vaak ingewikkelde symbolieken en hun queste om lood in goud te veranderen. Dit zijn metaforen voor geestelijke processen waarbij het onbewuste (lood) van de mens moet worden getransformeerd in een verlicht bewustzijn (goud). Alchemie kent de metafysische wetten achter de fysieke werkelijkheid en gebruikt deze onzichtbare wetten voor Zelfontwikkeling. Tijdens deze lezing worden de verschillende fasen van het alchemistisch proces behandeld.

 

Lezing 2 december: Mythologie

Mythen en sprookjes zijn symbolische vertellingen van de ziel. Zij vertellen in metaforische en allegorische zin hoe de ziel zichzelf kan ontwikkelen op pad naar eenwording met de (heilige) geest. In deze extreem materialistische tijd zijn we de kunst verleerd om de symbooltaal van mythen en sprookjes te begrijpen, waardoor ons de vele diepere boodschappen ontgaan. Mythologist Joseph Campbell heeft de westerse mens opnieuw toegang gegeven tot de diepere mystieke wijsheid die in mythen en sprookjes besloten ligt. Campbell sprak over ‘de reis van de Held’, waarbij hij het ontwikkelingspad van de mens met de reis van een held doorheen verschillende fasen vergeleek. Deze lezing bespreekt de enorme betekenis van mythen en sprookjes voor onze tijd.