De weg naar je ware zelf

Re-union

Geestelijk-dieptepsychologisch stromen naar Zelfontplooiing & samenlevingsopbouw voorbij de drakenaders van de geschiedenis.

Momenteel werk ik samen met Patrick Bleys uit Turnhout aan de vorming van een netwerk van geestelijk gelijkgestemden in de Lage Landen. Deze moet in de toekomst vorm krijgen in een groep welke als fundament kan dienen voor de oprichting van een eigentijdse mysterieschool. In deze mysterieschool, ‘Re-union’ genaamd, zullen zoekers naar waarheid onderricht worden in de ‘levende geschiedenis’ van de mens, waarin zeer diverse, maar onderling verweven geestelijke en dieptepsychologische stromingen samen stromen. Denk hierbij aan stromingen als antroposofie, theosofie, kabbala, kosmologie, hermetica, mythosofia, dieptepsychologie & droomduiding, oosterse & westerse mystiek en divinatiemethoden, waaronder de I Tjing, tarot en runen.

De intentie van Re-union is niet alleen een overbruggen van de vele inhoudelijke verschillen, dogmatische en conflictueuze gezichtspunten die er tussen mystiek-dieptepsychologische stromingen bestaan, maar tevens een ‘herschrijven van de geschiedenis’ voor de nieuwe tijd. Door herinterpretatie van de geestelijke erfenis van de mens wordt een universele gnosis gedestilleerd, die als leidraad kan dienen voor de verdere ontwikkeling van de mens.

Rationale naam

De naam ‘Re-union’ geeft het streven weer naar een hereniging of ‘re-union’ van vele verschillende mystiek-esoterische en dieptepsychologische wijsheidstradities, om zo te komen tot één universele gnosis of wijsheid. In essentie omvat deze universele gnosis ‘sofia’ (wijsheid) van de kosmos (kosmosofia), het goddelijke (theosofia), de ziel (psychesofia) en de integrale mens levend in de fysieke wereld (antroposofia).

Daarnaast streeft Re-union een reïntegratie of vereniging na van Zelfontplooiing (individueel) en samenlevingsopbouw (collectief).

Rationale beeldmerk

Ons beeldmerk integreert drie cirkels in de kleuren wit, nachtblauw en goudgeeld. De cirkelvorm is universeel en symboliseert de werking van de geest. De drie in elkaar passende cirkels zijn een verwijzing naar de drie-eenheid van geest, ziel en lichaam (materiële wereld).

De binnenste, witte cirkel symboliseert de geest. Zij straalt als een zon naar buiten toe uit en brengt de wereld van de ziel en het fysieke universum tot manifestatie. Haar uitstralingen staan ook symbool voor de vele verschillende tradities waarlangs de wereld van geest en ziel gekend kan worden. Binnen Re-union symboliseert de binnenste cirkel de fundamentele geesteswetenschappen als kosmosofia en theosofia.

De tweede, nachtblauwe cirkel symboliseert de ziel. Haar diep blauwe kleur associeert met de mentale wereld, de ‘mind’ of matrix van energie en informatie waarbinnen de ziel opereert. Zij staat ook symbool voor de nacht. Tijdens de nacht werkt de ziel op de onbewuste lagen van de egopersoonlijkheid in, tot uiting komend in dromen. Daarnaast staat de nacht symbool voor de onbewuste staat waarin de huidige mens verkeert. De meeste mensen staan niet of nauwelijks in verbinding met de wijsheid van de ziel. Binnen Re-union staat deze tweede cirkel symbool voor psychosofia, de kruisbestuiving tussen mystiek en dieptepsychologie.

De derde, buitense cirkel is goudgeel van kleur en verwijst daarmee naar het opkomende nieuwe bewustzijn in de mens, die vanuit een verbinding met de ziel en de geest creationistisch vormgeeft aan een nieuw leven: op individueel en collectief niveau. Deze cirkel geeft aan hoe de uitstraling van gnosis of kennis van de geest en de ziel doorwerkt in de materiële wereld, waarin Re-union streeft naar een nieuwe wijze van samen leven.