De weg naar je ware zelf

Nieuws

Manifest voor Zelfontplooiing

Alle artikelen, Downloads, Mystiek & gnosis

Lees hier mijn visie & missie.

Visie

De ontrafeling van de wereld

We leven in een wereld van toenemende onzekerheid. Kapitalisme en de explosieve groei van de wereldbevolking hebben de natuurlijke grondvesten van onze wereld zodanig aangetast, dat de leefwereld van mens en dier ernstig bedreigd wordt. Volgens sommigen is het zo ernstig dat het niet langer twee voor twaalf is, maar kwart over twaalf.

Naast de bedreiging van onze fysieke leefwereld, is er een ontrafeling gaande van kennis, waardoor er geen eenduidig collectief beeld van wat werkelijk is (en wat niet). Dit staat een effectief inzetten voor positieve veranderingen in de weg.

In deze hyperreflexieve, geatomiseerde informatiesamenleving is er een explosieve groei van informatie, waarbij objectieve kennis en ‘fake news’ steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn. Net als in de middeleeuwen, toen de eerste wetenschappen en (bij)geloof streden om de hegemonie over de waarheid, vindt er een strijd plaats over wat ‘waar’ is. Sommigen ontkennen nog hardnekkig het bestaan van klimaatverandering door toedoen van de mens. Ook vindt er nog steeds een strijd plaats tussen wetenschap en geloof.

Anders dan de strijd om de waarheid in de middeleeuwen, vindt de strijd nu plaats tussen miljarden individualisten. Bovendien is concensus letterlijk van levensbelang. Willen we het tij op aarde keren, dan moeten we ons eensgezind inzetten voor positieve veranderingen en hierin alle levensvormen, ook dier- en plantensoorten, betrekken.  Vooralsnog destilleert iedereen (ook ik) vanuit de stortvloed aan (des)informatie een eigen, subjectief begrip van de werkelijkheid en stelt zijn eigen wereldbeeld samen. Het gevolg is dat niet alleen de fysieke (objectieve) wereld wordt bedreigdt, maar dat ook de waarheid omtrent de status van deze wereld wordt bedreigd. Iedereen leeft in een eigen subjectieve werkelijkheid, waarin er nauwelijks consensus bestaat over de objectieve werkelijkheid.

In een wereld waarin zowel de fysieke (objectieve), als de eigen subjectieve wereld wordt bedreigd, zoeken steeds meer mensen naar houvast om betekenis te geven aan de uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen. Voor veel mensen fungeren materialistisch georiënteerde wetenschappen als een houvast. Men betaalt hiervoor een (hoge) prijs, want het geloof in het materieel wereldbeeld, resulteert in een dito mensbeeld: de mens als biologische machine die korte tijd op aarde leeft en dan tot stof vergaat. Het gevolg is een kaalslag in betekenisgeving. Aan de eigen, innerlijk beleefde werkelijkheid kan immers nauwelijks nog betekenis worden ontleent – zij is het product van neutrale biochemische processen. In zekere zin kan er van ware individualiteit geen sprake meer zijn.

Heractivering van de religieuze functie 

Toch is er, zolang de mens bestaat, altijd een religieuze functie werkzaam geweest, die de mens steeds opnieuw aanspoort tot zingeving door de betekenis van het leven niet in materiële omstandigheden te zoeken, maar in de wereld van de geest. Deze, voor de fysieke mens, onzichtbare wereld fungeert in religie als een hogere bestaansgrond waaruit de mens als ziel is voortgekomen. Deze geestelijke wereld fungeert niet alleen als bestaansgrond, maar biedt de mens ook een zingevend kader. De ziel is ingebed in een grotere en hogere geestelijke wereld die normerend werkt en de ziel aanzet tot zelfontwikkeling om zo to evolueren tot het evenbeeld van zijn geestelijke oergrond. Ik laat hier in het midden hoe deze Oergrond te noemen – binnen een universele religie draagt zij vele namen, waarvan God, Jahweh en Allah er maar enkele zijn.

Gnosis is de naam die gegeven wordt aan een innerlijke beleving van religie, waarbij de mens zichzelf aanzet tot het her-inneren van zijn Oergrond en zichzelf hiermee wil herverbinden, de betekenis van het oorspronkelijk Latijnse ‘religare’. Omdat de Oergrond universeel is, is de ware gnosticus een ‘homo universalis’: hij deelt één universeel gnostisch-mystiek gedachtengoed, waarbinnen hij streeft naar vervolmaking door groei in het manifesteren van het Ware, Goede en Schone. Deze waarden zijn absoluut en universeel: dé waarheid is waar voor iedereen; ware goedheid is goed voor iedereen en ware schoonheid wordt door iedereen herkend.

Door via gnosis het manifesteren van het Ware, Goede en Schone na te streven, kan de mens opnieuw zin- en betekenisgeving ervaren – als individu en als wereldburger. Deze reactivering van de religieuze functie in gnostische zin is in deze visie van fundamenteel belang om de vernietiging van onze fysieke leefwereld tegen te gaan. Daarnaast biedt het heroriënteren op universele, gnostische denkbeelden tegenwicht aan een eenzijdige materialistische benadering van de werkelijkheid. Omdat ware gnosis universeel is, biedt zij tevens een gemeenschappelijke leidraad voor zin- en betekenisgeving, waardoor de atomisering en het met leugens inkleuren van de objectieve werkelijkheid wordt gestopt.

De sleutelfunctie van universele gnosis

In deze visie staat de reactivering van de religieuze functie via gnosis centraal.

Ervan uitgaande dat ieder wezen het oerbeeld van zijn schepper in zich draagt, kan ieder vanuit een eigen doorlopen individuatieproces zich herverbinden met dit oerbeeld. In dit proces hebben monotheïstische godsdiensten voor een belangrijk deel hun zeggingskracht en mandaat verloren, door toedoen van een zwaar belast karmisch verleden (van vervolging, onderdrukking, marteling en doden van ‘anders’-denkenden/gelovigen) en hun versteende, dogmatische structuren, waardoor de parel van de religieuze essentie opgesloten blijft in de schelp. Bovendien is een ‘godsdienst’ bij voorbaat exoterisch: een van buitenaf opgelegd godsbeeld dient aanbeden te worden op voorgeschreven wijzen en met bemiddeling van een religieuze bovenklasse. Dit staat haaks op wat gnosis is: esoterisch (innerlijk beleefd) en universeel (in plaats van een specifiek godsbeeld centraal te stellen).

Animistische en andere, op energie en natuur gerichte geneeswijzen en geloofstradities (voorbeelden: shamanisme, druïdisme, energetisch lichaamswerk) proberen in deze hyperindividuele informatiesamenleving hun steentje bij te dragen aan heling, maar slagen hierin maar ten dele, omdat hun animistisch-pantheïstische visie en energetisch-paragnostische helingswijzen te weinig aansluiten op de intellectuele en mentale behoeften van het huidige, sterk ontwikkelde ego (ik). Hoewel er heel veel goede shamanen, druïden en energetisch therapeuten bestaan, bestaat het gevaar dat animisme en pantheïsme in deze ontwikkelingsfase het ego uitdoven in een symbiotische regressie. Uiteraard moet de mens zich weer bewust worden van zijn gemeenschappelijke energetische grondslag in het leven. Maar hij/zij kan dit momenteel alleen doen door langs eigen, individuele weg uitdrukking te geven aan het unieke oerbeeld van de schepper dat ieder in zich draagt.

Tot slot is er onder de verzamelnaam ‘new age’ een gigantisch eclectisch veld ontstaan van versnipperde, op zichzelf staande methoden en concepten, tot geheel uitgewerkte – oude en nieuwe – geloofsystemen. Vaak worden hierbij methoden en concepten uit diverse stromingen met elkaar gecombineerd, zonder dat persé rekening wordt gehouden met de waarde van de oorspronkelijke context waaruit ze genomen zijn. Het resultaat van de new age is veelal: ‘oude wijn in nieuwe zakken’ en grote hyperbeloften, gestoeld op een geïnflateerd idee van elke afzonderlijke ‘nieuwe heilige graal’ (waarbij de noodzakelijke complementariteit van verschillende stromingen uit het oog wordt verloren).

Hoewel monotheïstische en animistische tradities, aangevuld met scholen uit de new age, dus wezenlijke sleutels tot religare of herverbinden met het Zelf bezitten, vormt geen van de stromingen dé sleutel tot herinnering van ons ware, goddelijke aard. Een universele gnosis die kritisch de verschillende religieuze concepten integreert binnen één alomvattend gnostisch wereldbeeld biedt de beste kansen tot herstel van de religieuze functie in de mens, en daarmee het beschermen van onze planeet.

Missie

Zelf heb ik veel verschillende wegen en dwaalwegen naar verlossing van onbewust-zijn doorlopen. Ik ken de talloze valkuilen: van egoinflatie en religieus sektarisme tot het geloof in spoedcursussen verlichting. Door schade en schande wijs geworden en vanuit een diepe mystieke bewogenheid, zie ik het als mijn missie om mensen door het woud van mystiek-spirituele en dieptepsychologische (on)mogelijkheden te gidsen. Het geheel aan wegen naar het Zelf vat ik samen onder de term ‘gnosis’, een van oorsprong Grieks woord dat ‘kennis’ van het ware, goddelijke Zelf betekent.

Ik zie het als mijn missie om mensen voor te lichten over de vele wegen en dwaalwegen naar het Zelf. Hierbij help ik mensen vanuit de bewogenheid van mijn hart en met deskundige bekwaamheid – vanuit genoten opleidingen, eigen ervaring en gnosis – om tot eigen gnosis-sofia (Zelfkennis) te komen.

Het spreekt voor zich dat gnosis-sofia uitgaat van universele liefde en dus bijdraagt aan het bevrijden van het licht en geestkracht in deze wereld.

Samenvattend is mijn missie:

Mensen begeleiden om vanuit gnosis-sofia vorm te geven aan het leven op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk niveau, om hiermee (meer) zingeving en mogelijkheden tot Zelfontplooiing te ervaren. Het uiteindelijke streven is om hierdoor een geheel nieuwe reïncarnatiecyclus mogelijk te maken.

Strategie

Langs verschillende ontwikkelingslijnen (strategische pijlers) wil ik mensen begeleiden op weg naar hun ware Zelf. Deze zijn:

ONDERWIJS:

Middels cursussen, seminars, praktische workshops en lezingen omtrent spiritualiteit, mystiek en dieptepsychologie, wil ik een zo breed en groot mogelijke groep zoekers naar waarheid aanspreken en hen de kennis (gnosis) en middelen aanreiken voor Zelfontplooiing.

VOORLICHTING:

Via publicaties (on- en offline) en voordrachten voorlichting geven over de vele mogelijkheden tot Zelfontplooiing en de inherente valkuilen, gevaren en dwaalwegen.

INTEGRALE THERAPIE:

Het begrip ‘therapie’ is door de wildgroei van therapeutische stromingen en de vaak ingebakken autistisch-narcistische tendensen (vrijwel iedereen vindt de eigen therapeutische richting de ‘beste’) vervuild. Liever spreek ik van ‘psychosofie’: kennis van de psyche op ziel- en geestelijk niveau, die tot Zelfontplooiing leidt.

Om toch aansluiting te houden bij gangbare termen, spreek ik ook van ‘integrale therapie’. Wil je weten wat integrale therapie concreet inhoudt, download dan de brochure ‘Integrale therapie’ op mijn website (www.sandervideler.com).

SOCIAAL-CULTUREEL WERK:

Zelfontplooiing kan niet los gezien worden van de context, de maatschappij waarin individuen leven en werken. Samenlevingsopbouw is even belangrijk als Zelfontwikkeling: beide ondersteunen elkaar. Of, zoals in onze huidige, ontrafelde samenleving het geval is: beide trekken elkaar steeds verder naar beneden in een neerwaartse spiraal. In een samenleving waarin sociale en natuurlijke ecosystemen door het kapitalistisch systeem vernietigd worden en de cultuur niet langer een uitdrukking is van het Ware, Goede en Schone, is het moeilijk om als ziel tot bloei te komen. De sociaal-culturele dimensies van Zelfontplooiing zijn dus minstens even belangrijk als de spiritueel-mystieke en dieptepsychologische pijlers.

GNOSTIEKE DIENSTEN:

Vanuit gnosis-sofia georganiseerde diensten, waarin middels een eigentijdse en universele ritualistiek uiting wordt gegeven aan de aanwezige gnosis-sofia en waardoor mensen die het Pad gaan – zowel gelovigen of ‘croyants’ (kathaarse term), als ‘bonhommes’ (zij die met heel hun hart, ziel en fysieke mogelijkheden het kathaars-catharsisch-gnostiek pad gaan) – in hun hart, ziel en denkgeest aangegrepen worden door de kennis, de liefde en het licht die van gnosis-sofia uitgaan.

 

Download hier het manifest voor Zelfontplooiing: Manifest voor Zelfontplooiing